ПЕДАГОШКА СЛУЖБА

Home / ПЕДАГОШКА СЛУЖБА

 

ПЕДАГОШКА СЛУЖБА       

Милојка Симић, школски педагог

Школски педагог стручним радом доприноси остваривању циљева и задатака утврђених наставним планом и програмом, и доприноси унапређењу свих облика васпитно-образовног рада. Учествује у стварању повољних услова за оптимална школска постигнућа и професионални развој ученика, као и подстицању и праћењу тог развоја. Обавља педагошко-инструктивни рад са наставницима. Доприноси ширењу и обогаћивању педагошких, дидактичко-методичких знања наставника, родитеља, ученика и учествује у њиховој практичној примјени у васпитно-образовном раду.

Школски педагог обавља сљедеће послове:

  • Планирање, програмирање, организовање, праћење и вредновање ВОР-а
  • Инструктивно – педагошки рад са наставницима и унапређење квалитета ВОР-а
  • Учествовање у изради и анализи планова и програма за унапређење ВОР-а
  • Сарадња и савјетодавни рад са ученицима, родитељима и наставницима
  • Аналитчко – истраживачки рад
  • Рад у стручним органима и унапређење њиховог рада
  • Анализа, процјена и извођење инклузивне наставе
  • Стручно усвршавање
  • Вођење педагошке документације
  • Припремање за рад

Остали послови