ПСИХОЛОШКА СЛУЖБА

Home / ПСИХОЛОШКА СЛУЖБА

 

ПСИХОЛОШКА СЛУЖБА
Бојана Дурмић Симић, школски психолог

Школски психолог стручним радом доприноси остваривању наставног плана и програма средњег образовања и васпитања, и учествује у унапређењу и хуманизацији свих облика васпитно-образовног рада. Доприноси стварању оптималних услова за лични и професионални развој ученика, ради на чувању и унапређењу менталног здравља ученика и проучава, прати и подстиче психолошки развој ученика. Један од значајних послова школског психолога је психолошко савјетовање с ученицима, родитељима и наставницима, и стварање позитивних интерперсоналних односа међу ученицима, и ученицима и наставницима. Такође, ширење и обогаћивање знања из психологије и менталне хигијене међу наставницима, ученицима, родитељима и њихова практична примјена у васпитно-образовном раду још је један од задатака школског психолога.

У вршењу психолошке дјелатности, психолог се користи научно-заснованим психолошким методама и техникама рада. Све послове обавља у складу са Етичким кодексом психолога, чува дигнитет струке и промовише психологију у образовно-васпитном систему.
Послови које обавља психолог су:
– Рад са ученицима;
– Рад са родитељима;
– Рад са наставницима;
– Планирање и програмирање, документовање и аналитичко-истраживачки рад;
– Професионални развој и вредновање квалитета рада школе;
– Рад у стручним огранима, тимовима и сарадња са друштвеном средином