ПРОГРАМ РАДА ДИРЕКТОРА

Home / ПРОГРАМ РАДА ДИРЕКТОРА
 

ПРОГРАМ РАДА ДИРЕКТОРА


САДРЖАЈ ПРОГРАМА   ДинамикаРеализације      
IXXXIXIIIIIIIIIVVVIVIII
Планирање и програмирање ВОР-а *
Надзорни и педагошко-инструктивни као и савјетодавни рад***********
Рад у стручним органима***********
Сарадња са стручним службама, наставницма и унапрeђење квалитета ВОР-а***********
Организациони послови***********
Материјално-финансијски послови***********
Сарадња са државним органима, институцијама, организацијама и привредним субјектима***********
Израда сегмената ГПРШ-е, 40-часовна радна седмица наставника **
Израда програма рада директора**
План опремања, доградње и санације школе***********
Програм сарадње са локалном заједницом и привредним субјектима***********
Програм сарадње са ученицима, наставницма и родитељима***********
План набавке уџбеника, стручне литературе**
Организација поправних и матурских испита ****
Организација обиљежавања Дана школе**
Присуство сједницама СО-е и подношење Извјештаја***
Израда финансијског плана потраживања од СО-е ***
Педагошко-инструктивни рад са наставнцима***********
Припрема сједница Наставничког вијећа***********
Израда План посјете часовима*****
Вођење љетописа школе***********
Увид у планирање и припремање наставника****
Реализација стручног усавршавања директора****
Посјета часовима одјељењске заједнице**********
Праћење Законских промјена и њихова примјена***********
Сарадња са Савјетом учеником и Савјетом родитеља**********
Праћење реализације Плана посјета, излета и ексkурзија******
Програм сарадње директора са радницима школе***********
Увид у резултате такмичења ученика, додјела признања***
Присуство на Активу директора регије Бирач***********
Присуство семинарима и савјетовањима РПЗ и Министарствa***********
Изрицање васпитних мјера према ученицима***********
Припрема материјала за Школски одбор********
Учешће у истраживањима које организује РПЗ и Минстарство***********
Реализација активности ВОР-а***********
Организација манифестације "Дани Милутина Миланковића"**
Сарадња са школама из БиХ и иностранства***********
Вредновање и оцјењивање наставника**********
Организација стручних тимова у школи**
Планирање и реализација пројеката***********
Увид и контрола хигијене школског објекта***********
Контрола безбједности ученика и запослених***********
Активности припреме и објаве часописа школе***********
Анализа НПП и приједлог иновирања НПП***********
Анализа и контрола реализације практичне наставе у привредним субјектима***********