BIOGRAFIJA I BIBLIOGRAFIJA

Home / BIOGRAFIJA I BIBLIOGRAFIJA

DIREKTOR  dr Vesna Bogičević

 

 

Rođena je 31.07.1981. godine u Vlasenici. Osnovnu i srednju Ekonomsku školu završila je u Milićima sa odličnim uspjehom. Redovan ciklus studiranja završila je na Univerzitetu Istočno Sarajevo – Ekonomski fakultet, smjer Spoljna trgovina i finansije. Nakon završenog studiranja zasniva radni odnos u Kompaniji „Boksit“ a.d. Milići, kao menadžer nabavke i prodaje. U periodu od 2007. godine do 2008. godine obavljala je poslove nabavke i prodaje, računovodsvene poslove i ostale poslove iz oblasti finansija nakon čega polaže pripravnički ispit. U novembru 2008. godine zasniva radni odnos u JU SŠC „Milutin Milanković“ Milići, kao profesor ekonomske grupe predmeta. 2010. godine položila je stručni upravni ispit za visoku školsku spremu za rad u državnoj službi (Upravni ispit, db. UP13.7-34-8-2088/10). 2011. godine dobija zvanje stručnog savjetnika. Akademske 2008/2009. godine upisala je postdiplomski studij na Univerzitetu Istočno Sarajevo – Ekonomski fakultet, naučna oblast Računovodstvo i revizija. Postdiplomski studij završila je sa prosječnom ocjenom 9,00. Zvanje magistra ekonomskih nauka stiče odbranom magistarske teze pod nazivom: „Revizija poslovanja u privatnom i javnom sektoru“ (mentor: prof. dr Radomir Božić), u maju 2011. godine. Ambiciju za dalje usavršavanje pronalazi u naučno-istraživačkom radu. Istim se aktivno bavi od 2010. godine. Temelje naučnog istraživanja pronalazi u problematici privatnog i javnog sektora Bosne i Hercegovine na osnovu čega razvija model istraživanja za izradu doktorske disertacije. Doktorski studij upisala je akademske 2012/2013. godine na Univerzitetu u Banjoj Luci – Ekonomski fakultet, naučna oblast Računovodsvo i revizija. Zvanje doktora ekonomskih nauka stiče odbranom doktorske disertacije pod nazivom: „Uticaj revizije poslovanja na održivost javnog sektora“ (mentor: prof. dr Novak Kondić), u oktobru 2017. godine. Kao uspješan aktivista, naučni istraživač i moderator na Međunarodnim simpozijumima i naučnim skupovima, dobija nagradu za inovaciju. Plod naučne karijere rezultirao je osvojenim drugim mjestom na konkursu Ministarstva nauke i tehnologije. Registrovana je kao samostalni naučni istraživač u E-CRIS.RS centru Ministarstva nauke i tehnologije. Mnogobrojnim školskim i razvojnim projektima dala je doprinos društvenoj zajednici Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, Brčko Distrikta i Srbije. Autor je 28 naučnih radova, od kojih se posebno ističu:

 1. Bogičević, V: Operativna revizija u privatnom sektoru u funkciji ocjene i unapređenja uspješnosti poslovanja, Novi ekonomist br. 10, Fakultet poslovne ekonomije, Bijeljina, decembar 2011, str. 109 – 112.
 2. Bogičević, V: Operativna revizija u funkciji procjene kvaliteta poslovanja, Poslovni konsultant br. 16, Finconsult, Tuzla, 2012, str. 81 -87.
 3. Bogičević, V: Uloga i značaj interne, eksterne i državne revizije u privatnom i javnom sektoru, Poslovni konsultant br. 15, Finconsult, Tuzla, decembar 2011, str. 77 – 87.
 4. Bogičević, V: Analiza specijalnih bilansa- Sastavljanje bilansa u pojedinim ekonomskim situacijama, Poslovni konsultant br. 13 i 14., Finconsult, Tuzla, 2011, str. 103 – 117.
 5. Bogičević, V: Revizorski pristup kriminalnim radnjama i greškama, Poslovni konsultant br. 12, Finconsult, Tuzla, 2011, str. 59 – 64.
 6. Bogičević, V: Analiza bilansa i utvrđivanje finansijskog položaja preduzeća, Poslovni konsultant br. 11, Finconsult, Tuzla, 2011, str. 25 -32.
 7. Bogičević, V: Značaj i doprinos obveznica Republike Srpske, Zbornik radova br. 5, Univerzitet Istočno Sarajevo, Pale, 2011, str. 377 – 384.
 8. Bogičević, V: Uloga i značaj revizije poslovanja u privatnom i javnom sektoru, Zbornik radova br. 6, Univerzitet Istočno Sarajevo, Pale, 2012, str. 365 – 375.
 9. Bogičević, V: Mogućnost primjene forenzičke revizije i revizije poslovanja u zdravstvenom sistemu u Republici Srpskoj“, Poslovni konsultant br. 20, Finconsult, Tuzla, 2012, str. 35 -46.
 10. Bogičević, V: Planiranje kao komponenta procesa revizije u javnom sektoru, Poslovni konsultant br. 21, Finconsult, Tuzla, 2012, str. 81 -86.
 11. Bogičević, V: Primjena revizije poslovanja u savremenim uslovima, Poslovni konsultant br. 24, Finconsult, Tuzla, 2013, str. 75 – 80.
 12. Bogičević, V: Sistem nadzora u privatnom i javnom sektoru, Poslovni konsultant br. 22, Finconsult, Tuzla, 2013, str. 60 – 68.
 13. Bogičević, V: Pozicioniranje revizije poslovanja u javnim preduzećima – Osnova za jačanje konkurentske pozicije, 1. Međunarodni simpozijum, Zbornik radova: Jačanje konkurentnosti preduzeća i implementacija standarda EU u BiH – Stanje i perspektive,Finconsult, Vlašić, 19. i 20. april, 2013, str. 167 -181.
 14. Bogičević, V: Revizija poslovanja kao kontrolni mehanizam poslovanja u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini, Poslovni konsultant br. 28, Finconsult, Tuzla, 2013, str. 59 – 68.
 15. Bogičević, V: Analiza rizika u obrazovnom sistemu Bosne i HercegovinePoslovni konsultant br. 30, Finconsult, Tuzla, 2013, str. 41 – 49.
 16. Bogičević, V: Revizija poslovanja kao smjernica za ozdravljenje privatnog i javnog sektora u Bosni i Hercegovini, 2. Međunarodni simpozijum, Zbornik radova: Izazovi finnasijsko – računovodstvene i menadžerske profesije u Bosni i Hercegovini, Finconsult, Fojnica, 25. i 26. april, 2014, str. 118 – 131.
 17. Bogičević, V: Značaj revizije poslovanja u održivosti javnog sektora Bosne i HercegovinePoslovni konsultant br. 36, Finconsult, Tuzla, 2014, str. 60 – 68.
 18. Bogičević, V: Revizija poslovanja kao faktor uspješne reindustrijalizacije, Poslovni konsultant br. 43, Finconsult, Tuzla, 2015, str. 47 – 57.
 19. Bogičević, V: Jačanje kontrolnih mehanizama u privatnom i javnom sektoru u Bosni i Hercegovini – Opravdanost ulaska u EU. 3. Međunarodni simpozijum. Zbornik radova: Priprema BH. ekonomije za ulazak u EU. FinConsult, Fojnica, april 2015. godine, str. 222 – 234.
 20. Bogičević, V: Savremena metodologija procjene rizika u javnom sektoru Bosne i Hercegovine. Poslovni konsultant br.50, FinConsult, Tuzla, novembar 2015, str. 64.
 21. Bogičević, V: Tačka smrtnosti javnog sektora. 4. Međunarodni simpozijum. Zbornik radova: Uloga finansijsko-računovodstvene profesije u izboru i provedbi generalnog koncepta reformisanja BH. privrede. FinConsult, Fojnica, april 2016. godine, str. 307 – 317.