БИОГРАФИЈА И БИБЛИОГРАФИЈА

Home / БИОГРАФИЈА И БИБЛИОГРАФИЈА

ДИРЕКТОР  др Весна Богичевић

 

 

Рођена je 31.07.1981. године у Власеници. Основну и средњу Економску школу завршила је у Милићима са одличним успјехом. Редован циклус студирања завршила је на Универзитету Источно Сарајево – Економски факултет, смјер Спољна трговина и финансије. Након завршеног студирања заснива радни однос у Компанији „Боксит“ а.д. Милићи, као менаџер набавке и продаје. У периоду од 2007. године до 2008. године обављала је послове набавке и продаје, рачуноводсвене послове и остале послове из области финансија након чега полаже приправнички испит. У новембру 2008. године заснива радни однос у ЈУ СШЦ „Милутин Миланковић“ Милићи, као професор економске групе предмета. 2010. године положила је стручни управни испит за високу школску спрему за рад у државној служби (Управни испит, дб. UP13.7-34-8-2088/10). 2011. године добија звање стручног савјетника. Академске 2008/2009. године уписала је постдипломски студиј на Универзитету Источно Сарајево – Економски факултет, научна област Рачуноводство и ревизија. Постдипломски студиј завршила је са просјечном оцјеном 9,00. Звање магистра економских наука стиче одбраном магистарске тезе под називом: „Ревизија пословања у приватном и јавном сектору“ (ментор: проф. др Радомир Божић), у мају 2011. године. Амбицију за даље усавршавање проналази у научно-истраживачком раду. Истим се активно бави од 2010. године. Темеље научног истраживања проналази у проблематици приватног и јавног сектора Босне и Херцеговине на основу чега развија модел истраживања за израду докторске дисертације. Докторски студиј уписала је академске 2012/2013. године на Универзитету у Бањој Луци – Економски факултет, научна област Рачуноводсво и ревизија. Звање доктора економских наука стиче одбраном докторске дисертације под називом: „Утицај ревизије пословања на одрживост јавног сектора“ (ментор: проф. др Новак Кондић), у октобру 2017. године. Као успјешан активиста, научни истраживач и модератор на Међународним симпозијумима и научним скуповима, добија награду за иновацију. Плод научне каријере резултирао је освојеним другим мјестом на конкурсу Министарства науке и технологије. Регистрована је као самостални научни истраживач у E-CRIS.RS центру Министарства науке и технологије. Многобројним школским и развојним пројектима дала је допринос друштвеној заједници Републике Српске, Федерације Босне и Херцеговине, Брчко Дистрикта и Србије. Аутор је 28 научних радова, од којих се посебно истичу:

 1. Богичевић, В: Оперативна ревизија у приватном сектору у функцији оцјене и унапређења успјешности пословања, Нови економист бр. 10, Факултет пословне економије, Бијељина, децембар 2011, стр. 109 – 112.
 2. Богичевић, В: Оперативна ревизија у функцији процјене квалитета пословања, Пословни консултант бр. 16, Finconsult, Тузла, 2012, стр. 81 -87.
 3. Богичевић, В: Улога и значај интерне, екстерне и државне ревизије у приватном и јавном сектору, Пословни консултант бр. 15, Finconsult, Тузла, децембар 2011, стр. 77 – 87.
 4. Богичевић, В: Анализа специјалних биланса- Састављање биланса у појединим економским ситуацијама, Пословни консултант бр. 13 и 14., Finconsult, Тузла, 2011, стр. 103 – 117.
 5. Богичевић, В: Ревизорски приступ криминалним радњама и грешкама, Пословни консултант бр. 12, Finconsult, Тузла, 2011, стр. 59 – 64.
 6. Богичевић, В: Анализа биланса и утврђивање финансијског положаја предузећа, Пословни консултант бр. 11, Finconsult, Тузла, 2011, стр. 25 -32.
 7. Богичевић, В: Значај и допринос обвезница Републике Српске, Зборник радова бр. 5, Универзитет Источно Сарајево, Пале, 2011, стр. 377 – 384.
 8. Богичевић, В: Улога и значај ревизије пословања у приватном и јавном сектору, Зборник радова бр. 6, Универзитет Источно Сарајево, Пале, 2012, стр. 365 – 375.
 9. Богичевић, В: Могућност примјене форензичке ревизије и ревизије пословања у здравственом систему у Републици Српској“, Пословни консултант бр. 20, Finconsult, Тузла, 2012, стр. 35 -46.
 10. Богичевић, В: Планирање као компонента процеса ревизије у јавном сектору, Пословни консултант бр. 21, Finconsult, Тузла, 2012, стр. 81 -86.
 11. Богичевић, В: Примјена ревизије пословања у савременим условима, Пословни консултант бр. 24, Finconsult, Тузла, 2013, стр. 75 – 80.
 12. Богичевић, В: Систем надзора у приватном и јавном сектору, Пословни консултант бр. 22, Finconsult, Тузла, 2013, стр. 60 – 68.
 13. Богичевић, В: Позиционирање ревизије пословања у јавним предузећима – Основа за јачање конкурентске позиције, 1. Међународни симпозијум, Зборник радова: Јачање конкурентности предузећа и имплементација стандарда ЕУ у БиХ – Стање и перспективе,Finconsult, Влашић, 19. и 20. април, 2013, стр. 167 -181.
 14. Богичевић, В: Ревизија пословања као контролни механизам пословања у јавном сектору у Босни и Херцеговини, Пословни консултант бр. 28, Finconsult, Тузла, 2013, стр. 59 – 68.
 15. Богичевић, В: Анализа ризика у образовном систему Босне и ХерцеговинеПословни консултант бр. 30, Finconsult, Тузла, 2013, стр. 41 – 49.
 16. Богичевић, В: Ревизија пословања као смјерница за оздрављење приватног и јавног сектора у Босни и Херцеговини, 2. Међународни симпозијум, Зборник радова: Изазови финнасијско – рачуноводствене и менаџерске професије у Босни и Херцеговини, Finconsult, Фојница, 25. и 26. април, 2014, стр. 118 – 131.
 17. Богичевић, В: Значај ревизије пословања у одрживости јавног сектора Босне и ХерцеговинеПословни консултант бр. 36, Finconsult, Тузла, 2014, стр. 60 – 68.
 18. Богичевић, В: Ревизија пословања као фактор успјешне реиндустријализације, Пословни консултант бр. 43, Finconsult, Тузла, 2015, стр. 47 – 57.
 19. Богичевић, В: Јачање контролних механизама у приватном и јавном сектору у Босни и Херцеговини – Оправданост уласка у ЕУ. 3. Међународни симпозијум. Зборник радова: Припрема БХ. економије за улазак у ЕУ. FinConsult, Фојница, април 2015. године, стр. 222 – 234.
 20. Богичевић, В: Савремена методологија процјене ризика у јавном сектору Босне и Херцеговине. Пословни консултант бр.50, FinConsult, Тузла, новембар 2015, стр. 64.
 21. Богичевић, В: Тачка смртности јавног сектора. 4. Међународни симпозијум. Зборник радова: Улога финансијско-рачуноводствене професије у избору и проведби генералног концепта реформисања БХ. привреде. FinConsult, Фојница, април 2016. године, стр. 307 – 317.